Daniel Marcelo | Habitatge a “Portosinhos” Oporto - Daniel Marcelo

Habitatge social a Portosinhos ( Entre Matosinhos i Oporto)

Aquest exercici d’habitatge col·lectiu, és el clàssic exercici que es realitza al quart curs de l’escola d’arquitectura de Reus. És un exercici molt complert pel que fa al barri, o millor dit que col·labora a construir i suturar una part d’un districte desfet entre Porto i Matosinhos. La proposta es composa per 149 habitatges de protecció oficial en una superfície d’1,35 Hectàrees.

La idea és una conjugació de dos característiques bàsiques: A l’interior d’illa es pot dir que es cerca la vinculació de l’espai col·lectiu i l’accés a l’habitatge, tanmateix al perímetre exterior es situen les accions relacionades amb el comerç, accés amb vehicle al garatge soterrat i l’intercanvi econòmic. S’entén que a l’interior es duen a terme les relacions íntimes entre ciutadans o veïns a través dels equipaments i el lleure. En canvi, a l’exterior es centra l’activitat en el negoci i el moviment quotidià.

La manera de com s’entén la porció d’illa respecte a la ciutat, ve a ser una transició amb els moviments accelerats de la ciutat, on accedim als carrers viaris i d’aquestos continuem cap als espais col·lectius amb l’habitatge i equipament, finalment accedim a l’habitatge. Tot forma part d’una associació d’escales, de més gran a més petit, fins arribar a l’espai essencial de cada habitant.

L’estructura es pot dir que sorgeix de la tipologia i viceversa, claredat i senzillesa estructural. És el resultat previ del diàleg entre aparcament i tipologia. Les tipologies responen a dos criteris formals, les ubicades a Nord /Sud i les Est/Oest. Per compondre la tipologia s’opta per fer un estudi maclant peces entre si per aconseguir tipologies diverses i un resultat de buit i plens que funcionen com a terrasses.

Quant a la pell s’entén que la orientació nord/sud, ha d’estar convenientment protegida a l’Estiu és per això que s’aplica un filtre generat per plantes trepadores i un joc de volums per projectar ombres a dites façanes.

Any: 2010
Categoria: Urbanisme / Paisatgisme / Projecte Bàsic
Col·laborador: Xabier García Colomé i Gabriel Horrach
Fotografia: Daniel Marcelo
Client: Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Reus